Nye Aurskog-Høland kirkelige fellesråds område

Sammenslåing av kirken i Aurskog-Høland og Rømskog

Arbeidet med å slå sammen Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune er i gang, og den pågående kommunereformen vil også få konsekvenser for kirken. Kirken i den nye kommunen vil fra  2020 bestå av i alt 6 sokn med hvert sitt menighetsråd og 1 fellesråd.
 
Aurskog-Høland og Rømskog har i dag hvert sitt fellesråd som blant annet har ansvar for ansatte, drift av kirkebygg og gravplasser. Disse fellesrådene skal bli til ett, og arbeidet med sammenslåing av fellesrådsområdene blir ledet av en kirkelig fellesnemnd.

Fellesnemnda består av representanter både fra Aurskog-Høland og Rømskog, og nemnda skal det neste halvannet året planlegge den nye administrative strukturen i kirken.
-> Les mer om Fellesnemndas medlemmer og mandat her.

Dokumenter og referater fra møter i 'Fellesnemnda'  og møter i 'Partssammensatt utvalg' er tilgjengelig under, på denne siden.

For mer informasjon kan kirkevergene i Rømskog og Aurskog-Høland kontaktes:

Kirkevergen i Rømskog: Runar Kasbo,
e-post: post@romskog.kirken.no

Kirkevergen i Aurskog-Høland: Jan Boutera.
E-post: Jan.Boutera@ah.kirken.no

Hjemmeside for Marker og Rømskog kirker:
-> https://romskog.kirken.no