• Familie-onsdag
  • Diakonimedarbeider i 100%
  • Ny folkehelse plan i Aurskog-Høland
  • Livssyn som en del av helse- og omsorgsbegrepet
  • Diakoni-utvalg i Løken menighet
  • Sentrale steder en kan hente hjelp!

DIAKONI - kyrkja si omsorgsteneste
13.3.2014
Jesus nytta begrepet diakonos (tenar) om seg sjølv.

Jesus brydde seg om menneska. Han forkynte og han hjalp menneske. Han
helbreda sjuke og han ga utstøytte ein plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen
nytta Jesus begrepet diakonos ('tenar') om seg sjølv. Diakoni er kyrkja si
omsorgsteneste. 

Diakoni er difor evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærleik, inkluderande felleskap,
vern om skaparverket og kamp for rettferd. Spennet er stort frå den kvardagslege omsorgen for
naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for nedkjemping av fattigdom. 

Diakonien ynskjer å fremje respekt og verdigheit og vil bidra til at menneske kan leve i
forsoning med seg sjølv og andre, og til å myndiggjere menneske i eiga liv.
Det dreier seg om å bidra til at menneske får teke vare på rettane sine.

Dette er visjonen for den diakonale tenesta i Den norske kyrkja (henta frå Plan for diakoni):

Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste.

Hentet fra kirken.no:  https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/samfunnsansvar/diakoni/

Les mer om...

Familie-onsdag

i kantina /Aursmoen skole, u.trinnet.     Les mer...

Diakonimedarbeider i 100%

i menighetene i Aurskog-Høland.    Les mer...

Ny folkehelse plan i Aurskog-Høland

   Les mer...

Livssyn som en del av helse- og omsorgsbegrepet

   Les mer...

Diakoni-utvalg i Løken menighet

I Løken menighet har det vært diakoni-utvalg i 25-30 år.    Les mer...

Sentrale steder en kan hente hjelp!

- Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. - Adam - Samtaletilbud ...   Les mer...